Е.в. император всероссийский соглашается на восстановление власти китайского правительства в Илийском крае, временно занятом русскими войсками с 1871 года. Западная часть этого края, в пределах, обозначенных в VII статье настоящего договора, остается во владении России.

четверг, 7 июня 2007 г.

Köch-köch heqqide

Aq padishah leshkiri,
Altun kolap, tash kesti.
Déhqanlarni “köch-köch” dep,
Qilich bilen bash kesti.

“Almutagha köch” deydu,
Barar yérimiz qumluq.
Rast gépini éytmaydu,
Közi kök, béshi yungluq.

Bu yolda tola méngip,
Putum qapirip ketti.
Harwigha chüshey désem,
Höküz aldirap ketti.

Bu yolda tola mangdim,
Bu yol méning yoldishim.
Hérip-échip kelgende,
Su berdi bir qoldishim.

Ili yolida tallar,
Her tallarda marjanlar.
Xeqning shehride ishlep,
Uprap ketti bu janlar.

Xoymu xar bolup kettuq,
Yaqa yurtlarda ishlep.
Yar xalta ewetiptu,
“Yésun” dep toqach chishlep.

Chélek-Chélek deydiken,
Maxtighichiliki yoq Chélek.
Kelgiche yayaq kelduq,
Tetür iken bu pelek.

Chöllerge chiqip ketsek,
Chölning börisi bardur.
Köch-köch bolghan ellerning,
Qéri-chörisi bardur.

Köchmen bolghan ademler,
Qilwige qarap mangdi.
Köchmey qalghan ademler,
Zalim qolida qaldi.

Ösekke bararmiz dep,
Ösekchi xiyal qildi.
Yarkent dégen yerlerge,
Köchüp barghanlar boldi.

Yarkent dégen yerlerde,
Qara yaghach köp iken.
Gheribliq esir qilsa,
Xeq dertlik bolar iken.

Ketmeymiz dégen bilen,
Bu ishqa néme chare.
Ghuljini bésip aldi,
Dilimiz sunuq pare.

Ösekke bararmiz dep,
Eski tam ara yattuq.
Öy-jayimiz pütkiche,
Musheqqet elem tarttuq.

Ming japa bilan salghan,
Qaldi baghu-bostanlar.
Yurtimizdin ayrilip,
Dilda qaldi armanlar.

Zalim begler yol bermes,
Yol üstide turghuzmas.
Bashqa qattiq mung chüshti,
Besh xoluqtin yer tegmes.


Комментариев нет:

Xerite korush